• Twoje Dane Twoja Sprawa

    • Program UODO - Twoje Dane Twoja Sprawa

    • Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

     Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

     • wzrost wiedzy nauczycieli i podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
     • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
     • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

     Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

     Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do Programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

    • Realizacja programu

    • W ramach programu w naszej szkole w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa przeprowadzano pogadanki nt. bezpieczeństwa cyforwego młodzieży, udostępniania zdjęć, plików, wiadomości w Internecie.

     Przeprowadzono lekcje nt. "Jak zadbać o swoje dane osobowe?".

     Poruszano kwestie dot. RODO ucznia i obywatela.