• RODO

   • Obowiązek informacyjny - uczniowie szkoły

   •  Szanowni Państwo,

    Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do Państwa oraz do dzieci pozostających pod Państwa opieką.

     

    Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych udostępniamy dane inspektora danych osobowych: Klaudia Kazanecka, e-mail: iod@apfsolutions.pl

    25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządze

    Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Ornontowicach (43-178), przy ulicy Dworcowej 1 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

    Zważając na powyższe, informujemy, iż a lub przesyłając korespondencję na adres ZSP z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania ZSP. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Ornontowicach (43-178), przy ulicy Dworcowej 1. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:

    Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci pozostających pod Państwa opieką może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez ZSP).

    Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

    Okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz dzieci pozostających pod Państwa opieką uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

    Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

    Łączę pozdrowienia

    Dyrektor ZSP Ornontowice
    Teresa Stasik-Szyszka

     

     

      

   • Obowiązek informacyjny

   •   


    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
    w związku z zamówieniami, których wartość nie przekracza
    wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

     

    Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

    1)              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkól ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach (43-178), przy ul. Dworcowej 1 (dalej jako: ZSP/Administrator);

    2)              Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
    e-mail:
    iod@apfsolutions.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;

    3)              Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł tj. zgodnie z zapisami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy (w przypadku, gdy złożona oferta będzie ofertą najkorzystniejszą);

    4)              Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

    5)              Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym upoważnionym organom, innym uczestnikom postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej oraz na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom wspierającym bieżącą działalność, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

    6)              okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, jak również od okresu wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt;

    7)              posiada Pani/Pan:

    -         prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,

    -         prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,

    -         prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,

    -         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

    8)              jednocześnie, z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz obowiązujących przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679. Nadto, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

    9)              podanie danych osobowych jest niezbędnym elementem do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty;

    10)          Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
    w związku z postępowaniem
    o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000

     

    Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

    1)              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkól ponadpodstawowych z siedzibą w Ornontowicach (43-178), przy ul. Dworcowej 1 (dalej jako: ZSP/Administrator);

    2)              Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
    e-mail:
    iod@apfsolutions.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;

    3)              Pani Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

    4)              odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz na podstawie prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora,
    z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

    5)              Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru Pani/Pana oferty, okres przetwarzania danych osobowych uzależniony będzie od innych obowiązujących przepisów prawa (w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), jak również od okresu wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt;

    6)              posiada Pani/Pan:

    -         prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;

    -         prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;

    -         prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;

    -         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

    7)              jednocześnie, z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz obowiązujących przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679. Nadto, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

    8)              podanie danych osobowych jest niezbędnym elementem do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wprost wynikającym z zapisów prawa. Odmowa podania danych skutkować będzie odrzuceniem oferty przewidzianym w art. 226 Pzp;

    9)              Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

     

     

     

     

     

   • Obowiązek informacyjny - mieszkańcy internatu

   •  

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
    w związku z przyjęciem do internatu

     

    Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

    1)              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Ornontowicach (43-178), przy ul. Dworcowej 1 (dalej jako: Administrator);

    2)              u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@apfsolutions.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

    3)              dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (zawarcie umowy) oraz w szczególnych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osoby), w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej zamieszkiwania ucznia w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, na zasadach wynikających w szczególności z art. 107 i 155 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

    4)              odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych; 

    5)              dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa (np. dotyczącego rachunkowości, spraw podatkowych, przedawnienia roszczeń) oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt przyjętym u Administratora (5 lat);

    6)              posiada Pani/Pan:

    -         prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,

    -         prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,

    -         prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,

    -         prawo do wycofania zgody – wobec zakresu danych, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda;

    -         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

    7)              jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:

    -           prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

    -           prawo do przenoszenia danych,

    z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzanie danych związanych z zawartą umową;

    8)              podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;

    9)              dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679;

    10)           Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie