• Klasa wielozawodowa

    • Informacje o klasie wielozawodwej - rzemieślniczej

    • Klasa wielozawodowa - rzemieślnicza to klasa, w której kształcą się pracownicy młodociani. 

     Przygotowanie zawodowe młodocianych odbywa się w formie nauki zawodu – ma ona na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole.

     Pracownik młodociany to osoba w wieku od 15 do 18 lat, która może samodzielnie zawrzeć umowę o pracę oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących stosunku pracy. Zatrudnienie pracownika młodocianego jest możliwe, jeżeli ukończył co najmniej szkołę podstawową oraz posiada orzeczenie lekarskie pozwalające na pracę na danym stanowisku.

     Uczeń może wybrać zawody, w których kształcenie teoretyczne jest organizowane przez CKZ Ruda Śląska:

     zawody - CKZ Ruda Śl.

     Pracodawca musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu dot. praktycznej nauki zawodu.

     Do przyjęcia do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia wymagane jest dostarczenie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego w wybranym przez siebie zawodzie. 

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie