• Hotelarskie

      • Technik hotelarstwa -         zawód z przyszłością !

      • Nauka w technikum po szkole podstawowej trwa 5 lat.

        

       Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

        

       W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do 2 egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

        

       Nazwy kwalifikacji dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:

       • TG.12.  Planowanie i realizacja usług w recepcji
       • TG.13.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

        

       Nazwy kwalifikacji dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020, jak i chętnych do podjęcia nauki w zawodzie technik hotelarstwa w roku szkolnym 2020/2021:

       • HGT.03.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
       • HGT.06.  Realizacja usług w recepcji

        

       W ramach poszczególnych kwalifikacji uczeń zdobędzie m.in. wiedzę na temat:

       HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

       • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
       • przygotowania i podawania śniadań,
       • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

        

       HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

       • rezerwacji usług hotelarskich,
       • obsługi gości w recepcji.

        

       Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje tytuł technika hotelarstwa.

        

       Technik hotelarstwa to zawód , który przygotuje uczniów do pracy w sektorze usług: turystyka i hotelarstwo.

       W czasie czteroletniej/pięcioletniej nauki w szkole otrzymasz wiedzę ogólną i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania  pracy w obiektach bazy noclegowej.

       Uwzględniając specyfikę językową zawodu, duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych, co ułatwi naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju  jak i poza jego granicami.

       Potrzebną wiedzę praktyczną uczniowie uzyskają odbywając w klasie trzeciej praktyki zawodowe w hotelach.

       Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych jest zawodem interesującym i przyszłościowym.

       Praca w branży hotelarsko - turystycznej daje możliwość poznania nowych  ciekawych ludzi i otwarcia się na świat.

        

       MIEJSCA PRACY TECHNIKA HOTELARSTWA:

       •  hotele
       •  ośrodki wypoczynkowe
       •  zakłady uzdrowiskowe
       •  pensjonaty
       •  zajazdy
       • często również biura podróży (podobna specyfika zawodu)
       • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług hotelarskich

        

       NAUCZYSZ SIĘ:

       •  dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości
       •  stosować instrumenty promocji usług hotelarskich
       •  sporządzać dokumentację związana z rezerwacją usług hotelarskich
       •  udzielać informacji turystycznej
       •  sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości
       •  rozróżniać rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie
       •  przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości
       •  przestrzegać procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości
       •  rozróżniać formy i przestrzegać zasad podawania śniadań
       •  rozróżniać bieliznę i zastawę stołową
       •  przygotować salę konsumencką do obsługi gości
       •  klasyfikować hotelarskie usługi dodatkowe
       •  obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne do pracy zawodowej
       • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

        

       TO IDEALNY KIERUNEK DLA OSÓB, KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:

       •  komunikatywnością
       •  otwartością
       •  dobrą koordynacją wzrokowo - słuchowo - ruchową
       •  sprawnością fizyczną i manualną
       •  spostrzegawczością i umiejętnością koncentracji
       •  podzielnością uwagi
       •  wyobraźnią
       •  umiejętnością pracy w zespole
       •  umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji


       Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.

        

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie