• Dostępność

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    • Wstęp Deklaracji

     Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

     Daty publikacji i aktualizacji

     Data publikacji strony internetowej: 2017-12-11
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
     • część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo,
     • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie przeglądarki.

     Ułatwienia zwiększające status dostępności

     Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

     • podwyższony kontrast
     • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
     • skala szarości, podświetlane linki
     • mapa strony – w lewym górnym rogu

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     Osobą kontaktową jest kierownik szkolenia praktycznego - Damian Łyko adres e-mail do kontaktu: damian.lyko@zspornontowice.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 235 46 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
     2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony budynku internatu z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Za wejściem w budynku znajdują się schody. Drugie wejście jest umiejscowione z boku szkoły od strony boiska – do którego prowadzą schody.
     2. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie, wchodząc wejściem głównym do budynku szkolnego.
     3. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
     4. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
     5. Budynek internatu - nie jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Budynek ma trzy wejścia – główne umiejscowione od strony szkoły, za wejściem znajdują się schody.
     6. Budynek warsztatów szkolnych – jest dostępny dla osób niepełnosprawnych – ma jedną kondygnację, nie ma w nim schodów. Budynek został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
     7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku warsztatów szkolnych.
     8. Parking Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach znajduje się za wjazdem od strony ul. Dworcowej, dodatkowo jest możliwość zaparkowania pomiędzy budynkami szkoły i internatu oraz na parkingu przy warsztatach szkolnych. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
     9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     10. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach nie ma pętli indukcyjnych.
     11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
     12. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
     13. Przed wjazdem na teren szkoły znajduje się parking ogólnodostępny z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie