• Terminy postępowania rekrutacyjnego

    • Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

     Działania rekrutacyjne

     Termin w postepowaniu uzupełniającym

     od 17 maja 2021
     do 21 czerwca 2021
     (
     do godz. 15:00)
     Wypełnienie i złożenie wniosku w wersji papierowej bądź elektronicznej do szkoły pierwszego wyboru. Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru.
     Uwaga przy składaniu wniosku elektronicznego jest wymagany podpis elektroniczny obojga rodziców.
     od 3 sierpnia 2021
     do 5 sierpnia 2021
     od 25 czerwca 2021
     do 14 lipca 2021
     (
     do godz. 15:00)

      

     Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii lub oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      
     nie dotyczy
     od 25 czerwca 2021 do 26 lipca 2021
      
     Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

     Po przedłożeniu świadectwa i zaświadczenia lub ich kopii kandydat odbiera skierowanie na bezpłatne badania lekarza medycyny pracy dotyczące:

     - braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     - braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dot. zawodów: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik weterynarii, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu).

     Badania należy wykonać we wskazanym Ośrodku Zdrowia.

      
      
     od 3 sierpnia 2021                      do 13 sierpnia 2021
     22 lipca 2021

      

     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     16 sierpnia 2021
     od 23 lipca 2021
     do 30 lipca 2021
     (
     do godz.15:00)

     Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez uzupełnienie wniosku o oryginał (o ile nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie)

     1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

     2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

     3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o:

     - braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     - braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dot. zawodów: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik weterynarii, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu).

      

     W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 do godz. 15:00 w postepowaniu uzupełniającym wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021.

      

      
     od 17 sierpnia 2021
     do 20 sierpnia 2021
     (
     do godz.15:00)
     2 sierpnia 2021
     (
     do godz. 14:00)
     Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły.
     23 sierpnia 2021