• Terminy postępowania rekrutacyjnego

    • Elektroniczny system naboru dostępny będzie pod adresem:

     https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

      

     TERMINY REKRUTACJI NA R. SZK. 2024/2025 DO TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

      

     1. Od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00
     złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). 


     2. Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00
     uzupełnienie przez kandydata wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.


     3. W dniu 12 lipca 2024 r.
     podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. 


     4. Od 13 maja do 16 lipca 2024 r.
     wydanie kandydatom skierowania na badania lekarskie. 


     5. Od 12 do 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00
     termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Kandydat składa ponadto dokumenty wymagane przez szkołę (2 zdjęcia /podpisane/, kwestionariusz osobowy, kartę zdrowia, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, (o ile jest wymagane w danym zawodzie). Kandydaci do klasy wielozawodowej są ponadto zobowiązani do przedstawienia podpisanej przez pracodawcę umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nauki zawodu.


     6. W dniu 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00
     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 


     7. W dniu 22 lipca 2024 r.
     opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w  szkołach ponadpodstawowych.


     8. W terminach określonych w ustawie:
     składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 


     9. Na kierunki, które dysponują wolnymi miejscami, kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2024 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.

      

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie