• Terminy postępowania rekrutacyjnego

    • Elektroniczny system naboru dostępny jest pod adresem:

     https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

      

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Działania rekrutacyjne

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     od 16 maja 2022
     do 20 czerwca 2022
     (do godz. 15:00)

     Wypełnienie i złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży. 

     od 1 sierpnia 2022
     do 3 sierpnia 2022

     od 24 czerwca 2022
     do 13 lipca 2022
     (do godz. 15:00)

     Uzupełnienie przez kandydata wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje. 

      

     nie dotyczy

     od 24 czerwca 2022 do 25 lipca 2022

     Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie zakwalifikowanym kandydatom.

     Po przedłożeniu świadectwa i zaświadczenia lub ich kopii kandydat odbiera skierowanie na bezpłatne badania lekarza medycyny pracy dotyczące:

     - braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     - braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dot. zawodów: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik weterynarii, technik hodowca koni,  technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu).

     Badania należy wykonać we wskazanym Ośrodku Zdrowia.

      

     od 1 sierpnia 2022
     do 17 sierpnia 2022

     20 lipca 2022

     Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     12 sierpnia 2022

     od 21 lipca 2022
     do 28 lipca 2022
     (do godz.15:00)

     Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez uzupełnienie wniosku o oryginał (o ile nie zostały dostarczone we wcześniejszym terminie): 

     1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

     2. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,

     3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o:

     - braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

     - braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dot. zawodów: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik weterynarii, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu).

      

     od 16 sierpnia 2022
     do 18 sierpnia 2022
     (do godz.15:00)

     29 lipca 2022
     (do godz. 14:00)

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

     19 sierpnia 2022
     (do godz.14:00)

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane: Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie