• EFS 2

     • Informacje o projekcie

     • Efektywne Funkcjonalne Szkoły II 
      – Program Rozwoju Szkół Zawodowych 
      i Technicznych Powiatu Mikołowskiego


      Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskałdofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
      Wartość projektu: 2.624.950,23 zł.
      Wartość dofinansowania projektu z UE: 2.231.207,69 zł.

      Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej 6 szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic szkół we współpracy z pracodawcami przez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2021-2022. Grupę docelową stanowi 561 uczniów/uczennic szkół zawodowych, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych i kluczowych/uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 40 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych. Zaplanowano nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć. Projekt obejmie wsparcie w postaci: staży uczniowskich, zajęć i kursów z kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe dla uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy, staże) oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie