• EFS 2

     • Informacje o projekcie

     • Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych  i Technicznych
      Powiatu Mikołowskiego

       

      Powiat Mikołowski realizuje projekt pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
      2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

      Wartość projektu: 2.624.950,23 zł.

      Wartość dofinansowania projektu z UE: 2.231.207,69 zł.

      Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej 6 szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic szkół we współpracy z pracodawcami przez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2021-2022.

      Grupę docelową stanowi 561 uczniów/uczennic szkół zawodowych, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji
      i umiejętności zawodowych i kluczowych/uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 40 nauczycieli zawodu
      i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych.

      Zaplanowano nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

      Projekt obejmie wsparcie w postaci: staży uczniowskich, zajęć i kursów z kompetencji kluczowych, zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe dla uczniów, przygotowanie do egzaminu maturalnego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (kursy, staże) oraz wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

      Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pokój 209), jak również pod numerem telefonu 32/3248173.   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
   • Logowanie