• Malta 2019

    • Projekt ERASMUS+ "Łamiemy bariery językowe"

    • Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zdecydowali się na przystąpienie do programu Erasmus ponieważ udział w projekcie był szansą na podniesienie kwalifikacji i udoskonalenie posiadanych umiejętności, ale także na podniesienie jakości pracy szkoły oraz nadał jej europejski wymiar. Projekt umożliwił nawiązanie międzynarodowych kontaktów czego efektem była wizyta potencjalnych partnerów szkoły z Brukseli i Włoch.
      
     Głównymi celami projektu były: udoskonalenie znajomości języków obcych wśród pracowników szkoły, wprowadzenie innowacyjnej metody CLIL na lekcjach, doskonalenie umiejętność aplikowania o środki unijne programu Erasmus+ , utworzenie zespołu do spraw współpracy z zagranicą, podniesienie prestiżu szkoły, podniesienie ocen uczniów z języka obcego zawodowego.
      
     Założone cele były realizowane za pomocą następujących działań: udział w szkoleniach przygotowawczych do mobilności (językowe, kulturowe, merytoryczne, BHP), udział w kursie języka angielskiego na Malcie, nawiązanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej korzyści płynących z udziału w projekcie.
      
     Uczestnikami projektu byli pracownicy szkoły reprezentujący wszystkie kluczowe obszary placówki: dyrektor szkoły i kierownik szkolenia praktycznego, 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, w tym nauczyciel języka angielskiego i pracownik sekretariatu.
      
     W ramach realizacji projektu uczestnicy odbyli zagraniczne szkolenie językowe na Malcie. 6 uczestników będzie uczyło się na kursie intensywnym w szkole Maltalingua, a nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w intensywnym kursie języka angielskiego w szkole ETI – executive training institute.
      
     Uzyskane rezultaty podzieliliśmy na dwie grupy: miękkie i twarde. Do rezultatów miękkich zaliczyliśmy podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz umiejętność zarządzania projektem. Jako rezultaty twarde uzyskaliśmy certyfikaty poświadczające umiejętności językowe. Opracowano konspekty lekcji metodą CLIL i słowniczki branżowe.
      
     Po wdrożeniu efektów projektu i upowszechnieniu jego rezultatów zaobserwowaliśmy wpływ na różne grupy interesariuszy: na wszystkich nauczycieli placówki, kadrę administracyjną, szkołę, uczniów, instytucje partnerskie oraz na środowisko lokalne.
      
     Udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści między innymi podniesienie kompetencji językowych pracowników, poprzez utworzenie zespołu do spraw współpracy z zagranicą nastąpiła profesjonalizacja kadry, nastąpiło wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania i materiały dydaktyczne. Ponadto poprzez nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami nadano placówce wymiar europejski.

      

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1,
     43-178 Ornontowice
     NIP dla pracowników (do L4): 9690905780
     Poland
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001
     Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski,
     Zespół Szkół Ponadpodstawowych
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     NIP 635 18 30 724
    • Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na następujące dane:
     Rada Rodziców przy ZSP w Ornontowicach
     ul. Dworcowa 1
     43-178 Ornontowice
     nr konta: 28 8454 1053 2001 0015 2158 0001
   • Logowanie