• Aktualności

     • Zmiana planu lekcji
      • Zmiana planu lekcji

      • od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r.

       W związku z możliwością organizacji zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia (szkoła i praktykodawcy) następuje zmiana planu lekcji.
       Obowiązuje wersja 17 planu z 26 kwietnia 2021 r.

       Wychowawcy klas proszeni są o aktualizację planu w dzienniku Vulcan.

      • KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W ORNONTOWICACH Z DNIA 16.04.2021 R.

      • Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogłaszam:

       1. nauka zdalna zostaje przedłużona do 25.04.2021 w wyjątkiem:

       a. uczniów klasy III BSIs będących młodocianymi pracownikami, którzy od 19.04.2021 r. zajęcia praktyczne będą realizować u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika;

       b. uczniów kl. III Technikum i kl. III BSIs przystępujących w sesji czerwiec–lipiec 2021r. do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którzy od 19.04.2021 r. zajęcia praktyczne będą odbywać w miejscu ich dotychczasowego prowadzenia, tj. w szkole, u pracodawców lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

       2. Pozostałe zajęcia dla uczniów klas III Technikum i BSIs są realizowane przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, tj. na platformie Teams.

       3. Pozostałe klasy kontynuują naukę przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, tj. na platformie Teams.

       4. Od 19.04.2021 r. nastąpi zmiana planu (wersja nr 16). Plan zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w dniu 16.04.2021r.

       5. Uczniów i nauczycieli proszę o zapoznanie się z nowym planem lekcji.

       6. Wychowawców proszę o naniesienie zmian w dziennikach lekcyjnych w zakładce „plan lekcji”.

       7. Nauka w formie stacjonarnej odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

        

       T. Stasik-Szyszka

     • Wywiadówki 8.04.2021
      • Wywiadówki 8.04.2021

      • W dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 17:30 zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami na platformie Teams (rodzice logują się z konta ucznia). Rodzice uczniów klas maturalnych otrzymają informację m.in. na temat przewidywanych ocen końcoworocznych.

       Jest to również okazja do konsultacji z pozostałymi nauczycielami. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze powiadomienie nauczyciela poprzez system wiadomości dziennika elektronicznego o zamiarze rozmowy.