• Elektryczne i Automatyczne


      •  

     • Przedmiotowy system oceniania

     • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

      W ZAWODZIE TECHNIK AUTOMATYK

       

      1. Informacje ogólne

      Podstawa programowa dla zawodu technik automatyk - symbol zawodu 311909

       

      2. Przedmioty objęte systemem oceniania

      • Elektrotechnika i elektronika
      • Urządzenia i instalacje automatyki
      • Obsługa urządzeń i instalacji automatyki
      • Pomiary elektryczne i elektroniczne
      • Montaż i obsługa urządzeń automatyki
      • Diagnostyka i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki
      • Automatyzacja procesów przemysłowych

       

      3. Skala i formy oceniania

       

      1.  Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w wyniku procesu kształcenia.


      Oceniając osiągnięcia uczniów, należy zwrócić szczególną uwagę na:

       

      • wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji,
      • poprawność merytoryczna udzielanych odpowiedzi,
      • poprawne posługiwanie się fachowa terminologia zawodowa,
      • wkład pracy ucznia i zaangażowanie w podejmowane działania,
      • aktywność na zajęciach,
      • samokształcenie – prace własna
      • sprawność wykonania wskazanych i zadanych przez nauczyciela prac,
      • współprace w grupie,
      • trafność koncepcji projektu,
      • dobór materiałów źródłowych ,
      • stopień realizacji zamierzonych celów,
      • wykonanie pracy,
      • prezentacje uzyskanych wyników zadania, ćwiczenia, projektu.

       

      1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

       

       • test, sprawdzian umiejętności i wiedzy (obejmuje maksymalnie treść jednego działu programu nauczania, termin i zakres problemowy materiału podaje nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem),
       • kartkówka (obejmuje zakres treściowy jednych – trzech zajęć edukacyjnych, może nie być zapowiedziana),
       • ćwiczenia praktyczne,
       • prace domowe,
       • aktywność na lekcji,
       • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
       • zadania dodatkowe,
       • praca w grupie,
       • projekty,
       • próbny egzamin zawodowy,
       • przestrzeganie zasad BHP oraz higieny na lekcji

       

      1. Kryteria na poszczególne oceny

       

      Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:

       

      • biegle posługuje się fachowa terminologia zawodowa,
      • wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania,
      • umiejętnie stosuje wiedze z innych przedmiotów,
      • precyzyjnie formułuje swoje wypowiedzi,
      • umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiazywaniu zadań teoretycznych i praktycznych,
      • samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,
      • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe i wyciąga z nich wnioski,
      • wykazuje szczególna aktywność na zajęciach,
      • bierze udział w olimpiadach przedmiotowych  

       

      Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

       

       • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym,
       • wykazuje się znajomością i rozumieniem pojęć z zakresu realizowanego programu nauczania,
       • sprawnie i umiejętnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
       • bezbłędnie posługuje się terminologia zawodowa,
       • potrafi samodzielnie formułować wnioski,
       • jest aktywny na zajęciach,
       • samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe.

       

      Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

       

       • opanował podstawowe treści nauczania,
       • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
       • stosuje podstawowe pojęcia zawodowe,
       • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania problemowe,
       • potrafi samodzielnie formułować wnioski

      Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

       

       • opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania,
       • zna podstawowe pojęcia zawodowe,
       • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
       • nie potrafi samodzielnie formułować wniosków.

       

      Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

       

       • częściowo opanował podstawowa wiedze i umiejętności zawarte w programie nauczania, a jego braki nie przekreślają możliwości dalszej nauki,
       • zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela,
       • przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany,
       • nie potrafi zastosować terminologii zawodowej,
       • nie jest aktywny na zajęciach.

       

      Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

       

       • nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednia kontynuacje opanowania kolejnych treści,
       • nie opanował podstawowych wiadomości zawartych w programie nauczania, nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności,
       • nie zna podstawowych pojęć zawodowych,
       • nie jest aktywny na zajęciach,
       • nie wykazuje chęci uzupełnienia braków,
       • opuszcza zajęcia.

       

      1. Skala ocen

       

      Przy wystawianiu ocen obowiązuje następująca skala ocen:

       

      1) 96% – 100%  celujący

      2) 85% –96%       bardzo dobry

      3) 71% – 85%    dobry

      4) 50% – 71%    dostateczny

      5) 40% – 50%    dopuszczający

      6) 0% – 40%      niedostateczny

       

      1. Wagi ocen

       

      Wagi ocen dla poszczególnych metod i form oceniania:

       

      waga 3 - konkursy, olimpiady, zawody, sprawdziany, testy, projekty i prace długoterminowe;

      waga 2 - kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne, projekty i prace krótkoterminowe;

      waga 1 - zadanie domowe, praca na lekcji, aktywność i zaangażowanie, ocena z zeszytu lub ćwiczeń

       

       

      4.    Wymagania na poszczególne oceny

       

      1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

       

      Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

      • rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • dobrać narzędzia do instalowania urządzeń sieci automatyki przemysłowej,
      • scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej do określonych warunków eksploatacyjnych.

       

      1. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

       

      Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

      • sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej podczas wykonywania prac konserwacyjnych,
      • rozpoznawać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych urządzenia stosowane w automatyce oraz wchodzące w skład instalacji sieci automatyki przemysłowej
      • rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne stosowane w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej,
      • posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi dotyczącymi układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń sieci automatyki przemysłowej.

       

      1. Wymagania rozszerzone (ocena dobra)

       

      Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

      • określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej,
      • określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej,
      • określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej,
      • określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych,
      • określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach wykorzystywanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej,
      • dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w stosunku do urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej,
      • określić czynności wykonywane podczas konserwacji urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej.

       

      1. Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

      Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

      • dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów,
      • zastosować programy komputerowe wspomagające programowanie układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w automatyce oraz urządzeniach sieci automatyki przemysłowej,
      • wyjaśnić zasady konserwacji urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów tych urządzeń,
      • dobrać urządzenia elektroniczne stosowane w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej do przewidywanych warunków pracy związanych z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi,
      • przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce oraz sieciach automatyki przemysłowej z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania.

       

      1. Wymagania wykraczające (ocena celująca)

       

      Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

      • spełnia wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto wykracza posiadaną wiedzą poza program nauczania,
      • stworzy projekt wybranego przez nauczyciela systemu elektronicznego i wykona jego praktyczną realizację.