• Ogrodnicze

      • Technik architektury krajobrazu

      • 1. Opis zawodu:

       Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
       Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji współczesnych oraz
       historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

       2. Uzyskane kwalifikacje:

       W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
       Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
       Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

       3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

       Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
       - jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
       - jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
       - jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
       - jednostkach administracji samorządowej /m. in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
       - w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
       - właścicieli obiektów krajobrazowych
       - w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych