• Weterynaria i Hodowla Koni

      • Konsultacje dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

      • Bardzo prosimy o indywidualne ustalanie terminów konsultacji / zajęć dodatkowych z poszczególnymi nauczycielami.


      • Przedmiotowy system oceniania

      • ·        Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i sposobach, zakresie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

       ·       Rodzice na pierwszych wywiadówkach są zapoznawani z podstawą programową, ogólnymi wymaganiami edukacyjnymi oraz kalendarzem spotkań z rodzicami na dany rok szkolny.

       ·       Wymagania edukacyjne z każdego przedmiotu w formie pisemnej gromadzi nauczyciel uczący przedmiotu.

       ·       Jeden egzemplarz spisu wymagań nauczyciel przedkłada dyrekcji szkoły.

       ·       Oceny są jawne dla ucznia i dla jego rodziców.

       ·       Prace pisemne, sprawdzone i ocenione uczeń otrzymuje w ciągu 21 dni do wglądu na lekcji. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci - w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub na zebraniach ogólnych. Sprawdziany i kartkówki mogą być pisane w zeszytach lub na kartkach. W przypadku pisania ich na osobnych kartkach, nauczyciel zbiera je i przechowuje w skoroszytach lub segregatorach - osobno dla każdej klasy do końca roku szkolnego.

       ·       Wymagania z tego samego przedmiotu są jednakowe dla wszystkich uczniów na danym poziomie kształcenia z wyjątkiem uczniów, którzy na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej albo niepublicznej poradni specjalistycznej, mają wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb, ponieważ stwierdzono u nich trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

       Ocenianie z zajęć edukacyjnych

       Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
       1) pisemne prace klasowe, sprawdziany i testy,
       2) kartkówki (z ostatnich lekcji),
       3) pisemne prace domowe,
       4) kontrola zeszytu przedmiotowego,
       5) wypowiedzi ustne,
       6) aktywność na lekcji,
       7) kontrola samodzielnie sporządzonych notatek z lekcji,
       8) dodatkowe prace, wymagające np. samodzielnego odszukiwania informacji w różnych źródłach,
       9) inne, przyjęte przez nauczycieli na początku roku szkolnego.

       Oceny ustala się jako:

             1) oceny bieżące zapisane w procentach;

             2) oceny roczne, wyrażone słownie i zapisane w całości w dzienniku: celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2, niedostateczny 1;

             3) oceny śródroczne, zapisane cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2.

       Zasady bieżącego oceniania:

       1) raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji. Fakt ten zgłasza przed rozpoczęciem lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek itp.). Nieprzygotowanie ucznia nauczyciel zapisuje w dzienniku symbolem „np”. Dopuszcza się również stosowanie innych skrótów literowo-cyfrowych: bs – bez stroju, bz – bez zadania lub zeszytu, bpr – bez produktów, zw – zwolniony, zal. – zaliczone, bp - brak podręcznika lub ćwiczeń. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o konsekwencjach braku stroju, zadania, zeszytu, produktów, podręcznika czy ćwiczeń. Określa również możliwą ilość tych braków w semestrze,

       2) uczniowi, który nie pisze pracy klasowej, sprawdzianu, testu itp. lub jest nieobecny na zajęciach praktycznych lub zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, wpisuje się „nb”,

       3) uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na zapowiedzianym sprawdzianie, teście, pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia go w terminie dodatkowym, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia powrotu do szkoły, w czasie i formie ustalonej przez nauczyciela. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie, teście, pracy klasowej nauczyciel ma prawo ocenić wiedzę ucznia z tego zakresu materiału na najbliższych lekcjach czy zajęciach, w formie ustalonej przez nauczyciela; może to być forma pisemna lub ustna. Niezaliczenie przez ucznia sprawdzianu, testu, pracy klasowej w ww. terminie bez usprawiedliwionej przyczyny skutkuje wpisaniem 0% w miejscu wpisanego poprzednio „nb”. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach praktycznych uczeń zobowiązany jest do zaliczenia ćwiczeń na takich samych zasadach jak w przypadku sprawdzianu,

       4) Uczeń może jednorazowo poprawić ocenę bieżącą, w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania, na zasadach ustalonych z nauczycielem,

       W szkole obowiązuje jednolita skala oceniania:

       Ocena

       Przedmioty zawodowe

       Celujący

       96-100%

       Bardzo dobry

       85-96%

       Dobry

       71-85%

       Dostateczny

       50-71%

       Dopuszczający

       40-50%

       niedostateczny

       0-40%

       W szkole obowiązują następujące wagi dla sprawdzanych umiejętności:

       waga 3 - konkursy, olimpiady, zawody, sprawdziany, testy, projekty i prace długoterminowe;

       waga 2 - kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne, projekty i prace krótkoterminowe;

       waga 1 - zadanie domowe, praca na lekcji, aktywność i zaangażowanie, ocena z zeszytu lub ćwiczeń.

       • Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych każdy nauczyciel ma do dyspozycji 5%, które mogą zostać przyznane uczniowi za systematyczna pracę i obowiązkowość lub odjęte za ich brak.
       • Wymagania na poszczególne oceny (aby osiągnąć poziom wyższy, uczeń musi opanować treści zawarte w poziomach niższych):

       1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
            a) nie opanował wiedzy i umiejętności w sposób pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu,
            b) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych                    umiejętności,
            c) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela.
       2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
            a) ma luki we wiadomościach, jednak przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenie wymagające zastosowania                   umiejętności przewidzianych w programie,
            b) ma braki we wiadomościach, które można usunąć w dłuższym czasie.
       3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
            a) opanował materiał przewidziany w programie nauczania w stopniu podstawowym, potrafi wykonać polecenia o średnim              stopniu trudności,
            b) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
            c) stara się i przy niewielkiej pomocy nauczyciela, potrafi rozwiązywać typowe problemy, niewykraczające poza poziom                podstawowych umiejętności,
            d) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.
       4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
            a) dysponuje wiedzą wymaganą w programie, wykonuje zadania, do których niezbędne są umiejętności przewidziane                programem nauczania,
            b) jest aktywny w czasie lekcji, potrafi formułować problemy, wskazywać możliwe rozwiązania,
            c) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
            d) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, umie samodzielnie odróżnić przyczyny i skutki,
            e) potrafi zastosować swoją wiedzę w rozwiązywaniu zadań i problemów w typowych sytuacjach,
            f) opanował materiał w stopniu zadowalającym.
       5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
            a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, dokonuje analizy tekstu, potrafi                           wnioskować, uogólniać, wykonuje zadania trudne, nieschematyczne,
            b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte                 programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę,
            c) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, potrafi, korzystając ze               wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości,
            d) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,
            e) bierze udział w konkursach,
            f) rozwiązuje dodatkowe zadania,
            g) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą                             programem z zakresu różnych zajęć edukacyjnych.
       6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
            a) ma wiedzę i wykazuje się umiejętnościami wyraźnie wykraczającymi poza zakres materiału programowego, pogłębia                 wiedzę, rozwiązuje zadania złożone i oryginalne, samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania, osiąga                       sukcesy poza macierzystą szkołą,
            b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje             rozwiązania nietypowe,
            c) nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie                 zdobywać wiadomości,
            d) systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów,
            e) wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji, jak i w pracy                       pozalekcyjnej,
             f) bierze udział w konkursach i olimpiadach i osiąga sukcesy,
            g) jest autorem pracy o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych (wykonanej dowolną techniką),
            h) potrafi powiązać zagadnienia poznane na różnych zajęciach edukacyjnych,
            i) wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowodnić swoje zdanie, używając                          odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem samodzielnie nabytej wiedzy.