• Aktualności

     • Regulamin organizacji zajęć w ZSP w Ornontowicach
      • Regulamin organizacji zajęć w ZSP w Ornontowicach

      • obowiązujący od 1 września 2020 r.

       Regulamin organizacji zajęć w ZSP w Ornontowicach obowiązujący od 1 września 2020 r.

        

       • W szkole mogą przebywać tylko nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
       • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane  przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
       • W przestrzeniach wspólnych, np. korytarze, toalety, sekretariat itd. obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia przyłbic lub maseczek ochronnych, a jeżeli uczniowie nie mają możliwości zachowania 1,5 m odstępu od siebie, to również w salach lekcyjnych podczas zajęć.
       • Rodzice i uczniowie są zobowiązani przekazać wychowawcom sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji ze szkołą: nr telefonu, adres mailowy.
       • W szkole zostały wydzielone 2 pomieszczenia jako izolatki.
       • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę  lub kaszel uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Szkoła zapewnia min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
       • Podczas przerw obowiązuje zakaz gromadzenia się, po odbytych zajęciach uczniowie opuszczają teren szkoły.
       • Sale lekcyjne są wietrzone przynajmniej nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w nich uczniów
       • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
       • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostają usunięte z sali.
       • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są codziennie czyszczone lub dezynfekowane.
       • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
       • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przynajmniej po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
       • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
       • Nauczyciele uczący w min 2-godz. blokach przedmiotowych organizują przerwy dla swoich uczniów w godzinach różnych od ogólnie obowiązujących.
       • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
       • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
       • W przypadku odbywania przez uczniów zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
       • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach są czyszczone lub dezynfekowane.

        

        

     • Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020
      • Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020

      • Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

       W dniu 1 września Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zaprasza
       Grono Pedagogiczne i Uczniów na rozpoczęcie r. szk. 2020/2021 wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. Proszę pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły i internatu.

        

       Godz. 9:00 – tylko klasy I - spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami:

       Kl. I AE (technik automatyk, technik ekonomista)            

       s. 108                                    wych. Barbara Sładek

       Kl. I EHA (technik elektryk, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu)                        

       s. 201                                    wych. Dariusz Spyra

       Kl. I WŻ (technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych)

                                       s. 204                                    wych. Agata Kurek

       Kl. I maw (Branżowa Szkoła I stopnia – monter zabudowy, automatyk, klasa wielozawodowa)

       s. 102                                    wych. Joanna Nowak

       Godz. 10:00 – spotkania tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach:

       Kl. II TP1              s. InJ Internat (Int119)   wych. A. Wędrychowicz

       Kl. II TP2              s. 110                                    wych. E. Florys

       Kl. II TP3              s. 104                                   wych. M. Orzoł

       Kl. II TG2              s. 109                                    wych. B. Nowak

       Kl. II BP1              s. 212                                    wych. M. Bartoszek

       Kl. II BG1             s. 211                                    wych. M. Błaszczyk

        

       Godz. 11:00 - spotkania tylko z wychowawcami w wyznaczonych salach:

       Kl. II BP2              s. TG2 Internat                                 wych. D. Łączyńska

       Kl. II TG1              s. UZG Internat (Int115)                 wych. A. Tkocz

       Kl. IIIAHH            s. 202                                                    wych. T. Wanicki

       Kl. III ŻWO           s. 209                                                    wych. A. Baron

       Kl. III w                 s. 103                                                    wych. J. Skowrońska

       Kl. IV ŻAK            s. 203                                                    wych. A. Łukaszek

       Kl. IV WHE           s. 210                                                    wych. K. Mańkowska

     • Spotkanie mieszkańców internatu ZSP
      • Spotkanie mieszkańców internatu ZSP

      • Dnia 28.08.2020r (ppiątek) o godz. 17.30 w stołówce ZSP przy ul. Dworcowej 1 w Ornontowicach, odbędzie się spotkanie wychowawców z mieszkańcami internatu i ich rodzicami. Na spotkaniu zostaną podpisane umowy, będzie możliwość wybrania pokoju i pozostawienia rzeczy osobistych.

       Podczas spotkania obowiązują ogólnie przyjęte zasady reżimu sanitarnego, t.z. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

       Należy również zabrać ze sobą własny długopis.

        

       Serdecznie zapraszamy

     • Konkursy językowe
      • Konkursy językowe

      • ‘Against all odds’

       Konkursy językowe w ZSP Ornontowice –

       ‘against all odds’

       Against all odds’ („Pomimo wszelkim przeszkodom”) to najtrafniejsze motto tegorocznych zmagań językowych, jakie 28 maja oraz 4 czerwca br. nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic przeprowadziły wśród zainteresowanych uczniów szkoły. Zdalne edycje corocznych konkursów językowych: POLIGLOTA oraz TOP ENGLISH STUDENT, odbyły się elektronicznie za pomocą platformy internetowej QUIZZIZ. Pierwszy z nich składał się z 40 zadań sprawdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego oraz gwary śląskiej. Drugi sprawdzał kompetencje językowe z języka angielskiego w zakresie wiedzy leksykalno-gramatycznej obejmujący szeroki zakres struktur językowych i trzy losowo wybrane obszary tematyczne.

       Zwycięzcą obu konkursów okazał się Arnold Wagner z klasy II AHH, który osiągnął najwyższe wyniki w testach konkursowych. Pozostali laureaci tegorocznych zmagań językowych, to:

       Sandra Anioł (klasa I TG2) – II miejsce w szkolnym POLIGLOCIE

       Borys Walczak (klasa I TG3) – II miejsce w TOP ENGLISH STUDENT

       Katarzyna Wrona (III ŻAK) – III miejsce w TOP ENGLISH STUDENT

       Dyplom dla Arka: POLIGLOTA_dyplom_A_Wagner.pdf

     • Egzaminy poprawkowe
      • Egzaminy poprawkowe

      • Informacja dot. przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.

       EGZAMINY POPRAWKOWE

        

       Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej odbędą się na terenie szkoły w dniach 25 i 26 sierpnia. Dokładne informacje zostały przesłane w czerwcu poprzez dziennik elektroniczny.

     • Odbiór świadectw dojrzałości - 11 sierpnia.
      • Odbiór świadectw dojrzałości - 11 sierpnia.

      • Wyniki matur

       UWAGA MATURZYSTO!

       11 sierpnia od godz. 08:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w  Serwisie dla zdających (Serwis dla maturzystów) - link na stronie www.oke.jaworzno.pl, obowiązują dane do logowania przekazane w szkole.

       Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły w dniu 11 sierpnia w godz. 12:30 – 14.30 lub w terminie późniejszym.

       Obowiązująca procedura odbioru świadectw dojrzałości:

       1. Odbiór świadectw wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości,
       2. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce oraz pamiętać o obowiązku noszenia maseczki,
       3. Obowiązuje konieczność zachowania dystansu 1,5 m od pozostałych osób,
       4. Zaleca się posiadanie własnego długopisu celem złożenia podpisu,
       5. Należy pamiętać o przestrzeganiu ogólnie obowiązujących procedur sanitarnych, tj. świadectwa nie mogą odebrać osoby, które mają objawy sugerujące chorobę zakaźną lub przebywające w domu z osobą objętą kwarantanną.
     • Stypendyści JSW
      • Stypendyści JSW

      • JSW S.A - wręcza nagrody najlepszym uczniom zawodów górniczych

       W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, uroczystości wręczenia uczniom stypendiów ograniczono do symbolicznego spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic. Stypendiami obdarowano sześciu uczniów szkoły - trzech uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (Dariusza Widucha, Wojciecha Niedzielę, Jakuba Grzegorzycę) oraz trzech najlepszych uczniów technikum (Wojciecha Bialuchę, Marcina Ćmok i Marka Ćmok).

       Programem stypendialnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej objętych jest ponad 700 uczniów szkół o profilu górniczym. Dodatkowo od dwóch lat JSW wyróżnia uczniów, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W tym roku stypendia otrzymało 28 uczniów ze szkół w Jastrzębiu–Zdroju, Knurowie, Czerwionce–Leszczynach, Pawłowicach oraz w Ornontowicach. Tym przyjemniej jest nam zakomunikować, że w mijającym roku szkolnym najwyższą średnią ocenę (5,67) uzyskał uczeń technikum ZSP w Ornontowicach: Wojciech Bialucha.

       Symboliczne czeki oraz upominki wręczyli uczniom Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Jarosław Rutkowski, dyrektor KWK Budryk.

       Gratulujemy stypendystom!

      • Pożegnanie absolwentów klasy trzeciej BSIS

      • 26.06.2020 r.

       Szkolne mury opuścili dzisiaj absolwenci 3 klasy BSIS w zawodach:
       - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
       - klasa wielozawodowa.

       Zobaczcie w jaki oryginalny sposób uczniowie klasy mechanicznej uczestniczący w kursie spawacza pożegnali swoją wychowawczynię - p. Elżbietę Florys...

     • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS
      • Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników z BSIS

      • od 29 czerwca

       ZAJECIA PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW BSIS
       BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI

       informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

       Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

       Udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem.

       Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

     • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135
      • Spawacze zdobyli uprawnienia MAG-135

      • Dodatkowe kwalifikacje uczniów ZSP

       Druga grupa kursantów zdobyła uprawnienia spawacza metodą Mag-135.

       Zajęcia kursu były realizowane w ramach projektu "Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego". Część praktyczna kursu odbywała się w ZDZ Tychy.

       Gratulujemy zdobycia dodatkowych kwalifikacji :)

     • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."
      • Komputery dla uczniów w projekcie "Zdalna szkoła..."

      • "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

       Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy 3 komputery przenośne (laptopy) w ramach realizacji projektu: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

       Uczniowie, którzy ze względów technicznych mają trudności z uczestniczeniem w lekcjach on-line, mogą  wypożyczyć ww. sprzęt na czas nauczania zdalnego. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (32 2354600).

     • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE
      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

      • DZIEŃ OTWARTY ZSP W ORNONTOWICACH INNY NIŻ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE

       W dniu 9 czerwca odbył się online Dzień Otwarty szkoły. Inicjatywa Pani Justyny Skowrońskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego Pana Damiana Łyko przy współudziale i dużym zaangażowaniu pozostałych nauczycieli szkoły była odpowiedzią na telefony uczniów i ich rodziców zainteresowanych szkołą jako przyszłym miejscem kształcenia. Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor T. Stasik-Szyszka, która przedstawiając szkołę zaprezentowała przy okazji  wyposażenie jednej z klasopracowni. Następnie odtworzony został film prezentujący kierunki kształcenia oraz możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po tym wstępie zostały wyświetlone filmy promocyjne oraz został uruchomiony live chat dla poszczególnych zawodów. Można było na nim dowiedzieć się więcej o wybranym kierunku oraz zadawać pytania. Zaprezentowany został również  internat szkoły, a kandydaci mieli także możliwość rozmowy z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na koniec udostępniono informację o możliwości zwiedzenia szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Pytania dotyczące kierunków kształcenia oferowanych przez ZSP Ornontowice można zadawać pisząc na adres:

       rekrutacja@zspornontowice.pl lub sekretariat@zspornontowice.pl

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych
    • sekretariat@zspornontowice.pl
    • 32 235 46 00
    • ul. Dworcowa 1, 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
    • 69 8436 0003 0000 0026 7863 0001 Bank: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    • Powiat Mikołowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 635 18 30 724
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Dworcowa 1 43-178 Ornontowice NIP 969 09 05 780
   • Logowanie