• Aktualności

     • Zawieszenie zajęć szkolnych i internatu w dniach 12 do 25 marca 2020 r.
      • Zawieszenie zajęć szkolnych i internatu w dniach 12 do 25 marca 2020 r.

      • Ważne informacje dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli ZSP w Ornontowicach

       • decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 zostały odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w okresie od 12 do 25 marca 2020 r., tzn. w tym terminie uczniowie  ZSP w Ornontowicach nie przychodzą do szkoły;
       • uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach, tj. w wyznaczonych wcześniej dniach;
       • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w Rudzie Śląskiej;
       • zawieszenie zajęć dotyczy również uczniów odbywających praktykę zawodową;
       • w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie funkcjonuje internat szkolny.

       Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

       Proszę nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

       Rodzicu,

       • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
       • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
       • przekaż dzieciom podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
       • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       Uczniu,

       • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
       • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
       • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
       • śledź na bieżąco informacje przekazywane poprzez dziennik;
       • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       Nauczycielu,

       Zachęcam nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych oraz udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     • Dni otwarte 13 i 14 marca 2020 - odwołane
      • Dni otwarte 13 i 14 marca 2020 - odwołane

      • W związku decyzją o zawieszeniu funkcjonowania szkół od 12.03 - 25.03.2020 włącznie informujemy, iż
       Dni Otwarte ZSP zaplanowane na 13 i 14 marca zostają ODWOŁANE.

       Nowy termin Dni Otwartych zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie.

      • Warsztaty kulinarne "Kuchnie Świata"

      • Warsztaty kulinarne  "Kuchnie Świata"            

       We wtorek 10 marca 2020 w pracowni gastronomicznej TG1, ZSP Ornontowice odbył się pierwszy blok warsztatów kulinarnych "Kuchnie świata". Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach "Wiedza, rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży - Trzecia Misja Uczelni" dla osiemnastu uczniów naszej szkoły.

       Pod bacznym okiem wykładowcy z ŚWSM w Katowicach uczniowie wykonali potrawy rożnych narodów:

       • Hummus klasyczny z cieciorki
       • Tabuleh z drobnej kaszy bulgur
       • Szakszukę
       • Mutabal z bakłażana
       • Spagetti Carbonera
       • Naleśniki francuskie
       • Sałatkę grecką

       Warsztaty zakończyły się wielką ucztą, każdy z uczestników mógł zdegustować wszystkie wykonane potrawy, które zachwycały smakiem.

      • "Dzień Świni 2020" w mikołowskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

      • Dzień Świni 2020 w mikołowskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

       Klasa II technikum weterynaryjnego uczestniczyła  w konferencji n/t aktualnych problemów chowu i hodowli świń. Zaproszenie wystosował Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Nowe spojrzenie na temat trendów żywieniowych, automatyzacji hodowli trzody chlewnej oraz bioasekuracji były ciekawym uzupełnieniem zajęć szkolnych. Dodatkową atrakcją był poczęstunek przygotowany przez organizatora wydarzenia. 

      • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

      • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

        

       1.Często myć ręce

       Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 % ).

       Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

       Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego często mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

       2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

       Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,  w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub osoby, np. przy powitaniu.

       3. Zachować bezpieczną odległość

       Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.

       Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

       4.Unikać dotykania oczu, nosa i ust

       Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

       5.Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.

       Należy niezwłocznie zasięgać pomocy medycznej – udać się na odział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźną, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych  (https://gis.gov.pl/aktualności/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zaznych/).

       Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się zasłonięcia ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

       6.Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

       Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea  , pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

       7.Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

       8.Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego

       Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywość, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

       9.Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.

       W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań  i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

       10.Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywanie.

        

       Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni:

       1. Zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to:
       1. Nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy skontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zako[JM1] ńczyć kontrolę.

       Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej  wymienione objawy to:

       • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
       • lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
       1. Miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to
       • należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

       W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epimiologiczną, przekazując wszystkie nieznane dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u nich objawy i od kiedy)

       W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem, jest skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki, wykonania testów na obecność wirusa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku i zakażenia u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

        [JM1]

      • Informacje w sprawie koronawirusa

      • Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

       w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi informacjami na temat koronowirusa prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz na stronach  internetowych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej:

       https://www.gov.pl/web/koronawirus

       https://www.gov.pl/web/edukacja

       Jednocześnie dyrekcja szkoły informuje, że po konsultacjach z rodzicami wszyscy uczniowie powracający z zagranicznych praktyk zawodowych pozostali na obserwacji w domu.

        

     • PANCAKE RACE
      • PANCAKE RACE

      • Jak co roku, karnawał zakończyliśmy wyścigiem z naleśnikami by poznać jedną z tradycji w Wielkiej Brytanii, gdzie organizuje się podobne zawody we wtorek przed Środą Popielcową.

       W tym roku wygrała uczennica klasy I TP2 – Oliwia Gałan, która najszybciej dobiegła do mety podrzucając naleśnik na patelni. W nagrodę otrzymała zestaw do smażenia naleśników, a wszyscy uczestnicy imprezy wzięli udział w naleśnikowej uczcie.

                                                                                                                                                      Ewa Wiaterek

     • Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"
      • Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"

      • Projekt Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

       Warsztaty kulinarne - "Kuchnie Świata"                          

       Druga edycja warsztatów kulinarnych "Kuchnie świata", w ramach projektu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach "Wiedza, rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży - Trzecia Misja Uczelni" realizowane  będą w 2 blokach zajęciowych i odbędą się w Naszej Szkole w terminach:

       blok I - wtorek, 10.03.2020 -  godz. 8:00 - 13:00, sala TG 1
       blok II - wtorek, 17.03.2020 - godz. 8:00 - 13:00, sala TG 1

       Warunkiem uczestnictwa jest:

       • wiek 16 -18 lat,
       • minimum 15 osób w grupie,
       • oddanie wypełnionych  dokumentów podpisanych przez  rodziców uczniów  niepełnoletnich  Pani Barbarze Skurczak do dnia 6 marca 2020 r. (piątku),
       • uczeń nie uczestniczył w warsztatach w ubiegłym roku.

       Zapraszamy uczniów z klasy I  technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum oraz pasjonatów sztuki kulinarnej.

                                                                                                                                                    Barbara Skurczak

      • Pomysł na kopę

      • Konkurs

       26 lutego 2020r. odbył się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach międzyszkolny konkurs:
       Moja wersja Ornontowickiej Kopy” zorganizowany przez Panią mgr inż. Teresę Zdzieblik- Kudła i Panią mgr inż. Danutę Łączyńską. Sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Sklep spożywczo – przemysłowy H. Szynkarczok, Sklep Wielobranżowy Jola- Jolanta Sodzawiczny, Cukiernia Cichoń Ornontowice. Jurorzy: Wiceyrektor Ryszard Wystemp, Pani Zawierta- Tomala z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ornontowicach , Pani Bronisława Porembska z Ornontowickiego Koła Gospodyń Wiejskich, Pan Kierownik szkolenia praktycznego w ZSP w Ornontowicach Damian Łyko, Pani Teresa Zdzieblik- Kudła i Pani  Danuta Łączyńska zdecydowali o przyznaniu: równorzędnego I miejsca dla trzech zespołów: 1.  Pauliny Kociuby i Martyny Moś , 2. Piotra Kaleja i Pawła Barczyka – uczniów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ornontowicach , 3 Natalii Knapczyk, Dominiki Szukały ,Weroniki Kołodziej i Pauliny Orlewicz i Mai Śliwki -uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach. Organizatorzy konkursu bardzo serdecznie dziękują SPONSOROM za ufundowanie produktów i nagród dla uczestników.

       Danuta Łączyńska

      • Praktyki na promach

      • Praktyki naszych uczniów na promach WOLIN i GRYF pływających po Morzu Bałtyckim ze Świnoujścia do portów w Szwecji (m. in. do Trelleborga) trwają od 22.02 do 7.03.2020 r.Powodzenia i pomyślnych wiatrów!!!

     • Monterzy suchej zabudowy w akcji...
      • Monterzy suchej zabudowy w akcji...

      • Remont pomieszczenia dla hotelarzy

       Uczniowie kształcący się w zawodzie moner zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonali w ramach zajęć praktycznych remont przyszłej pracowni hotelarstwa. Zakres prac obejmował:

       • wykonanie suchych tynków (z płyt g-k),
       • wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej wraz z izolacją cieplną,
       • montaż oświetlenia,
       • przygotowanie podłoża pod malowanie,
       • malowanie sufitu oraz ścian farbami akrylowymi,
       • przygotowanie podłoża do montażu paneli podłogowych,
       • montaż paneli podłogowych.

       Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami praktycznymi oraz znakomitą wiedzą teoretyczną. 

       Tak przygotowani do zawodu na pewno nie będą mieć trudności ze znalezieniem pracy.  Jesteśmy pod wrażeniem efektów ich pracy.

     • Pyszne warsztaty
      • Pyszne warsztaty

      • ...bo czekoladowe

       W czwartek 6 lutego 2020r. w sali gastronomicznej TG1  ZSP Ornontowice, odbyły się warsztaty czekoladowe prowadzone przez przedstawicieli Fabryki Charliego  z Krakowa dla 54 uczniów  naszej szkoły.

       Prowadzący  wprowadzili uczestników w tajniki produkcji kakao i czekolady.  Pod bacznym okiem fachowców uczniowie własnoręcznie wykonali praliny które  udekorowali różnymi dodatkami.

       Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników zapakował swoje słodkości  w otrzymane od organizatorów  foliowe opakowanie i papierową torebkę.

       Dziękujemy  prelegentom za profesjonalizm, fantastyczną atmosferę i wspólnie spęczony czas.

     • Zmiana planu lekcji
      • Zmiana planu lekcji

      • Informuję, że od poniedziałku 03.02.2020 r. obowiązuje wersja 10 planu lekcji.

       Wychowawców proszę o aktualizację dzienników lekcyjnych.

       Ryszard Wystemp

     • Śląski Festiwal Nauki w Katowicach
      • Śląski Festiwal Nauki w Katowicach

      • ...pomaga odkrywać nowe pasje

       27 stycznia nasi uczniowie z klas 3WHE i 3ŻAK wzięli udział w IV Śląskim Festiwalu Nauki, który był zorganizowany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tegoroczna oferta była bardzo bogata. Proponowała udział w wykładach, warsztatach, pokazach, wystawach, koncertach, naukowych show. Sala centrum podzielona została na sektory tematyczne (sztuka, przyroda, strefa klimatu i elektryczności, nauki ścisłe, technika etc.). Uczniowie mieli możliwość odkrycia nowych pasji między innymi poprzez udział w różnych eksperymentach.

       Ewelina Lechus

      • Dni Otwarte ZSP

      • Już w marcu - DNI OTWARTE ZSP ORNONTOWICE

       Już w marcu - DNI OTWARTE ZSP ORNONTOWICE.

       13 marca (piątek) od 12:00 rozpoczynamy Dni Kariery, podczas których przedstawimy ofertę edukacyjną naszej szkoły.

       Ponadto w ramach Dni Kariery odwiedzą nas doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie i zaprezentują bogatą ofertę doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży na rok 2020.

       Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie oferuje w ramach Dni Kariery konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców na terenie poszczególnych szkół. W trakcie spotkań możliwe będą rozmowy z doradcami zawodowymi poradni oraz badania diagnozujące zainteresowania, uzdolnienia młodych ludzi. Ich celem będzie określenie predyspozycji zawodowych, a co za tym idzie udzielenie wsparcia przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia oraz określenia ścieżki kariery. W trakcie indywidualnych spotkań możliwe będzie również uzyskanie informacji na temat: poszczególnych zawodów - czynności zawodowych, wymagań psychofizycznych, ścieżek kształcenia, sposobów poszukiwania pracy oraz przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej.